Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Hướng dẫn đầu tư
CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 83/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀICăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Chính phủ ban hành Nghị định quy định về ...
Chi tiết »
Những nội dung cơ bản về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Kháiniệm và phạm vi đầu tư trực tiếp ra nước ngoàiĐầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong khuôn khổ quy định và luậtpháp Việt Nam hiện hành là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ranước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư, thành lập tổ chức kinh tế ở nước ngoàivà trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó ở nước ngoài. Tổ chức kinh tế ở nước ngoài ...
Chi tiết »
Lựa chọn hình thức đầu tư HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ Quyền lựa chọn hình thức, phương thức đầu tư thuộc về nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu vào Việt Nam cần có dự án đầu tư. Các hình thức, phương thức được nhà đầu tư lựa chọn trong khuôn khổ pháp luật về đầu tư tại Việt Nam: 1.  Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu ...
Chi tiết »
Lựa chọn địa bàn, lĩnh vực và hình thức đầu tư Lựa chọn địa bàn, phương thức và hình thức đầu tư ra nước ngoài từ ViệtNam thuộc về quyền của nhà đầu tư, phù hợp với luật pháp Việt Nam và của nướctiếp nhận đầu tư và thông lệ, tập quán quốc tế trong lĩnh vực FDI.Nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp được thànhlập và hoạt động tại Việt Nam ra nước ngoài, chủ động trong hội nhập kinhtế ...
Chi tiết »
Chuẩn bị, đăng ký/ thẩm tra dự án đầu tư CHUẨN BỊ, ĐĂNG KÝ/ THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Nhà đầu tư tự quyết định về dự án đầu tư; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và thực hiện cam kết đầu tư đã đăng ký. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền lập dự án, quyết định đầu tư, thẩm tra, chứng nhận đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp ...
Chi tiết »
Quy trình thủ tục thực hiện tại Việt Nam đối với các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Chi tiết »
Khái quát quy trình thủ tục đầu tư I. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯNhà đầu tư có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị các thành phần hồ sơ, tài liệu chung không phân biệt thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư. Thành phần hồ sơ chung bao gồm:- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;- Giấy tờ xác nhận tư cách chủ thể, tư cách pháp nhân của nhà đầu tư;- Văn bản đề xuất dự án đầu ...
Chi tiết »
Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư  
Chi tiết »
Mẫu đăng ký/đề nghị cấp GCNDT và hướng dẫn cách điền thông tin các mẫu biểu Theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Chi tiết »
Mẫu biểu thực hiện các thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài  
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư