Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Hướng dẫn đầu tư
CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 83/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀICăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Chính phủ ban hành Nghị định quy định về ...
Chi tiết »
Hướngdẫn áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nướcngoàiHướng dẫn áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thựchiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư 2014 từ ngày01/7/2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đầu tư ra nướcngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số ...
Chi tiết »
Những nội dung cơ bản về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Chi tiết »
Lựa chọn hình thức đầu tư HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ Quyền lựa chọn hình thức, phương thức đầu tư thuộc về nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu vào Việt Nam cần có dự án đầu tư. Các hình thức, phương thức được nhà đầu tư lựa chọn trong khuôn khổ pháp luật về đầu tư tại Việt Nam: 1.  Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu ...
Chi tiết »
Lựa chọn địa bàn, lĩnh vực và hình thức đầu tư Lựa chọn địa bàn, phương thức và hình thức đầu tư ra nước ngoài từ Việt Nam thuộc về quyền của nhà đầu tư, phù hợp với luật pháp Việt Nam và của nước tiếp nhận đầu tư và thông lệ, tập quán quốc tế trong lĩnh vực FDI. Nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam ra nước ngoài, chủ động trong hội nhập ...
Chi tiết »
Chuẩn bị, đăng ký/ thẩm tra dự án đầu tư CHUẨN BỊ, ĐĂNG KÝ/ THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Nhà đầu tư tự quyết định về dự án đầu tư; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và thực hiện cam kết đầu tư đã đăng ký. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền lập dự án, quyết định đầu tư, thẩm tra, chứng nhận đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp ...
Chi tiết »
Quy trình thủ tục thực hiện tại Việt Nam đối với các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 1.      Thẩm quyền phê duyệt, cấp và điều chỉnh GCNĐT - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chấp thuận đầu tư đối với các dự án thuộc các lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, tài chính, tín dụng, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có sử dụng vốn nhà nước từ 150 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 300 tỷ đồng ...
Chi tiết »
Khái quát quy trình thủ tục đầu tư QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ   Sơ đồ trình tự thủ tục     Ghi chú: - (1), (2), (8), (10): thực hiện tại UBND cấp huyện nơi có dự án (nếu dự án vốn trong nước có diện tích dưới 0,5 ha và vốn dưới 15 tỷ đồng VN): tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án còn lại). - (3), (9): thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. - (4), ...
Chi tiết »
Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ   1.      Hồ sơ đăng ký đầu tư a) Hồ sơ gồm: - Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu); - Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ này, nhà đầu tư phải nộp kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của ...
Chi tiết »
Mẫu đăng ký/đề nghị cấp GCNDT và hướng dẫn cách điền thông tin các mẫu biểu A. Các biểu mẫu đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hướng dẫn điền thông tin vào các mẫu biểu dưới đây: 1. Mẫu đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh ...
Chi tiết »

Trang: 12»

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư