Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư vào Việt Nam » Mẫu biểu

A. Các biểu mẫu đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hướng dẫn điền thông tin vào các mẫu biểu dưới đây:1. Mẫu đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (Tải file tại đây)

2.
Mẫu đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp có thành lập chi nhánh (Tải file)

3.
Mẫu đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  đối với trường hợp có thành lập doanh nghiệp (Tải file)

4.
Mẫu đăng kýđầu tư  đối với dự án đầu tư trong nước, không có yêu cầu cấp GCNĐT (Tải file)


B.
Hướng dẫn điền thông tin các mẫu biểu

[01] :

Tên quan cấp Giấy chứng nhận đầu

[02] :

Thông tin chính về từng nhà đầu tư:

a) Đối với nhà đầu nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

Giấy tờ chứng thực nhân khác đối với trường hợp không

CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

b) Đối với nhà đầu doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp)

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

Giấy tờ chứng thực nhân khác đối với trường hợp không

CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

Chức vụ

Nơi đăng hộ khẩu thường trú:

Chỗ hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

[03] :

Tên đầy đủ bằng chữ in hoa a) Tên bằng tiếng Việt

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)

(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng kinh doanh)

[04] :

Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

[05] :

Địa chỉ đầy đủ của chi nhánh, văn phòng  đại diện (số nhà/đường, phố/xã , phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

[06] :

Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên/hoặc Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ hoặc Công ty cổ phần/hoặc Công ty hợp danh/hoặc Doanh nghiệp nhân

[07] :

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]

[08] :

 

STT

Tên ngành

ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[09] :

1. Cách ghi tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy định như sau:

a) Trường hợp thành lập DNTN, ghi Vốn đầu ban đầu’’, gồm tổng số, trong đó tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, tài sản khác (ghi  loại tài sản, số lượng giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, thể lập thành danh mục riêng đính kèm theo Bản đăng ký đầu tư).

b) Trường hợp thành lập Công ty CP, ghi Vốn điều lệ, vốn điều lệ được góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số cổ phần, mệnh giá cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng mua; số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán

c) Trường hợp thành lập công ty TNHH, công ty HD, ghi Vốn điều lệ, vốn điều lệ đóng góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt tại Danh sách thành viên

2. Vốn ghi theo đơn vị tiền đồng Việt Nam, trường hợp dự án vốn đầu nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

[10] :

Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề pháp luật quy định phải vốn pháp định (như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...)

[11] :

Tên dự án đầu đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

[12] :

Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố). Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

[13] :

Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy dự án

Ví dụ:

- Sản xuất than hoạt tính quy 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

[14] :

Ghi tổng vốn đầu bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án vốn đầu nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

[15] :

Ghi phần vốn góp, loại vốn tiến độ góp vốn:

(Đối với trường hợp nhiều nhà đầu thì ghi c thể phần vốn góp, loại vốn tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

[16] :

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu

[17] :

Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

[18] :

a) Mức thuế suất miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

[19]

Trường hợp nhiều nhà đầu thì từng nhà đầu tên;  đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên ng ười đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

[20]

Hồ kèm theo:

 

Loại văn bản

Trường hợp áp dụng

 

-   Bản  sao  hợp  lệ  Giấy  chứng minh nhân  dân/Hộ  chiếu/hoặc chứng thực  nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy   CNĐKKD/hoặc   tài liệu  tương  đương  khác của tchức;

-   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực nhân hợp pháp  khác  của  người  đại diện

-   Mọi trường hợp quy định phải hồ kèm theo

-   Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu chuyển đổi loại h nh doanh nghiệp.

 

-   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu (do nhà đầu tư lập chịu trách nhiệm)

-   Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng

 

-   Hợp đồng liên doanh

-   Trường hợp thành lập tổ  chức kinh tế liên doanh với nhà đầu nước ngoài

 

-   Hợp đồng liên doanh sửa đổi

-   Trường  hợp  điều  chỉnh  Giấy chứng nhận đầu thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đăng

-   Trường hợp đăng lại, chuyển đổi loại hình doanh  nghiệp thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đăng

 

-   Hợp đồng hợp tác kinh doanh

-   Trường hợp đầu   theo  hình thức  Hợp  đồng  hợp  tác  kinh doanh

 

-   Hợp đồng hợp tác kinh  doanh sửa đổi

-  Trường  hợp  điều  chỉnh  Giấy chứng nhận đầu thay đổi nội  dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đăng

-  Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu của Hợp đồng hợp tác kinh doanh thay đổi nội dung Hợp  đồng  hợp  tác  kinh doanh đăng

 

-   Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp

-   Danh sách thành viên/cổ  đông sáng lập

-  Trường hợp thành lập Công ty TNHH/Công ty cổ  phần/Công ty hợp danh

 

-   Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi

-   Danh sách thành viên/cổ  đông sáng lập

-  Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thành viên mới.

-  Trường hợp đăng lại, chuyển đổi loại h nh doanh  nghiệp có sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung  thêm thành viên mới

 

-   Giải trình kinh tế - kỹ thuật

-   Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu

 

-   Giải trình những nội dung điều chỉnh l  do điều chỉnh

- Trường  hợp  điều  chỉnh  Giấy chứng nhận đầu (Giấy phép đầu tư) thuộc diện thẩm tra

 

-   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

-   Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

 

-   Văn  bản  xác  nhận  vốn  pháp định

-   Đối với ngành nghề pháp  luật quy định phải có vốn pháp định

 

-   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề

-   Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

 

-   Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh,  Giấy  chứng  nhận  điều chỉnh Giấy phép đầu tư

-   Đối  với  các  trường  hợp  điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 

-   Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy phép đầu  tư điều  chỉnh,  Giấy chứng  nhận  điều  chỉnh  Giấy phép đầu tư

-  Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đổi Giấy chứng nhận đầu tư

 

-   Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông hoặc chủ  doanh  nghiệp  100%  vốn nước ngoài

-   Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư