Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư ra nước ngoài » Quy trình thủ tục thực hiện tại Việt Nam » Mẫu biểu
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 03/2018/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VÀ BAN HÀNH MẪUVĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

Căn cứ Luật Đầu tư số67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởngCục Đầu tư nước ngoài;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tụcđầu tư ra nước ngoài.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ápdụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn và ban hànhmẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Luật Đầutư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài và Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

2. Đối tượng áp dụng: Các nhà đầu tư, các cơ quan quản lýnhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài và các cơ quan quản lý nhà nước,nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoàitrong hoạt động dầu khí quy định tại Điều 2 Nghị định số124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về đầutư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

 

Điều 2. Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tưra nước ngoài

Mẫu văn bản thực hiện thủtục đầu tư ra nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

1. Mẫu số 1: Bản đề nghịcấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

2. Mẫu số 2: Đề xuất dự ánđầu tư ra nước ngoài;

3. Mẫu số 3: Bản đề nghịđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

4. Mẫu số 4: Giải trình vềđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

5. Mẫu số 5: Văn bản cam kếttự thu xếp ngoại tệ;

6. Mẫu số 6: Văn bản camkết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép;

7. Mẫu số 7: Văn bản xácnhận việc nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước;

8. Mẫu số 8a: Mẫu Giấychứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (đăng ký lần đầu);

9. Mẫu số 8b: Mẫu Giấychứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (đăng ký điều chỉnh);

10. Mẫu số 9: Thông báohoạt động đầu tư ở nước ngoài;

11. Mẫu số 10: Báo cáo địnhkỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;

12. Mẫu số 11: Báo cáo địnhkỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;

13. Mẫu số 12: Mẫu báo cáotình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài hàng năm sau khi có quyết toán thuếtại nước ngoài;

13. Mẫu số 13: Mẫu văn bảnđề nghị gia hạn việc chuyển lợi nhuận về nước;

15. Mẫu số 14: Mẫu chấpthuận việc gia hạn chuyển lợi nhuận về nước;

16. Mẫu số 15: Mẫu thôngbáo của nhà đầu tư gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng đối với trường hợpnhà đầu tư chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;

17. Mẫu số 16: Mẫu văn bảnđề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

18. Mẫu số 17: Mẫu văn bảnthông báo chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Điều 3. Hướng dẫn văn bản cam kết thu xếpngoại tệ

1. Trường hợp nhà đầu tư cóngoại tệ đủ để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp văn bản camkết tự thu xếp ngoại tệ theo Mẫu số 5 tại Phụ lục Thông tư này kèm văn bản xácnhận số dư tài khoản ngoại tệ để chứng minh.

2. Trường hợp không cóngoại tệ để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp văn bản camkết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép theo Mẫu số 6 tại Phụ lụcThông tư này.

Điều 4. Hướng dẫn cách ghi tên và thông tinnhà đầu tư Việt Nam dành cho nhà đầu tư khi kê khai các mẫu biểu

Trường hợp có nhiều nhà đầutư tại Việt Nam thì ghi đầy đủ tên và thông tin của từng nhà đầu tư, phân biệttheo các trường hợp như sau:

1. Trường hợp nhà đầu tư làdoanh nghiệp/tổ chức:

Ghi tên doanh nghiệp/tổchức (viết chữ hoa); Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầutư/Quyết định thành lập, ngày cấp, nơi cấp; Địa chỉ trụ sở (các địa chỉ ghi cụthể số nhà, đường/phố/xã, phường/quận/huyện, tỉnh/thành phố); Địa chỉ liên hệ;Điện thoại; Fax; Email (nếu có); Người đại diện theo pháp luật: Họ tên; Quốctịch; Chức vụ; Số Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, ngàycấp, nơi cấp; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Chỗ ở hiện nay.

2. Trường hợp nhà đầu tư làcá nhân:

Ghi họ tên; Quốc tịch; Ngàytháng năm sinh; Số Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, ngàycấp, nơi cấp; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Chỗ ở hiện nay; Điện thoại; Fax;Email (nếu có).

Điều 5. Hướng dẫn về người ký các văn bảntrong hồ sơ thủ tục đầu tư ra nước ngoài

1. Đối với nhà đầu tư là tổchức, người ký các văn bản được quy định mẫu trong Thông tư này là người đạidiện theo pháp luật của tổ chức.

2. Đối với nhà đầu tư là cánhân, nhà đầu tư tự ký các văn bản được quy định mẫu trong Thông tư này.

Điều 6. Các trường hợp thực hiện và khôngthực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư thực hiện thủtục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với cáctrường hợp sau:

a) Các trường hợp quy định tại Khoản1 Điều 61 Luật Đầu tư; các trường hợp thay đổi mã số doanh nghiệp đối vớinhà đầu tư là doanh nghiệp;

b) Nhà đầu tư là tổ chứcthay đổi tên, thay đổi mã số doanh nghiệp.

2. Nhà đầu tư là tổ chứckhông phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ranước ngoài đối với các trường hợp thay đổi các thông tin ghi trên Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp tại Điểm b Khoản 1 điều này.

3. Nhà đầu tư là cá nhânkhông phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưra nước ngoài khi thay đổi loại giấy tờ cá nhân hoặc thay đổi số, ngày cấp củagiấy tờ cá nhân của mình.

4. Trong các trường hợp tạiKhoản 2 và Khoản 3 điều này, khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư ranước ngoài với các cơ quan liên quan, nhà đầu tư cung cấp bản chính để đốichiếu hoặc nộp bản sao hợp lệ các loại giấy tờ đã được thay đổi cho cơ quan cóliên quan để được xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 7. Hướng dẫn cách ghi vốn đầu tư

1. Trong các văn bản dànhcho nhà đầu tư kê khai, nhà đầu tư ghi vốn đầu tư bằng số và bằng chữ, bằngđồng ngoại tệ dùng để đầu tư; sau đó, quy đổi sang đồng Việt Nam và đô la Mỹ.

2. Trong Giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư ra nước ngoài, cơ quan cấp ghi vốn đầu tư bằng số và bằng chữ,bằng đồng ngoại tệ dùng để đầu tư; sau đó, quy đổi sang đô la Mỹ.

Điều 8. Quy định chuyển tiếp

Dự án đã được cấp, điềuchỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư ra nước ngoài trước khi Thông tư này có hiệu lực không phải làmthủ tục để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo mẫu quyđịnh tại Thông tư này. Khi nhà đầu tư đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kýđầu tư ra nước ngoài hoặc điều chỉnh nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầutư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét cấp lại hoặc cấp điều chỉnhGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo mẫu quy định tại Thông tưnày.

Đối với các hồ sơ đã nộp trước khi Thông tư này có hiệulực, nhưng chưa xử lý xong thì hồ sơ và thủ tục tiếp tục thực hiện theo quyđịnh của Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23 tháng 10 năm2015 nhưng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cấp cho nhà đầu tư sẽđược áp dụng theo mẫu quy định tại Thông tư này.

 

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2018 vàthay thế Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23 tháng 10 năm2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tụcđầu tư ra nước ngoài.

2. Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thờixem xét, điều chỉnh./.

 BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 


 

Mẫu số 1
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài quy định tại Điều 55 và Điều 59 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
---------------------

BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚCNGOÀI

 

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

(Các) nhà đầu tư đăng kýđầu tư ra nước ngoài với nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên và thông tin của nhàđầu tư Việt Nam thứ nhất:...

2. Tên và thông tin về nhàđầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): ...

[Cách ghi theo hướng dẫntại Điều 4 Thông tư này]

Đăng ký đầu tư ra nướcngoài theo hình thức: ...

[nhà đầu tư lựa chọn hìnhthức đầu tư quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư 2014]

Ngoài ra, dự án có sự thamgia của đối tác nước ngoài (nếu có): ...

[ghi tên đối tác nước ngoàitrong trường hợp đầu tư theo các hình thức tại Điểm a, b, đ, Khoản 1, Điều 52Luật Đầu tư 2014. Cách ghi: Đối với cá nhân: Ghi tên, quốc tịch, ID cá nhânhoặc tương đương, địa chỉ; Đối với pháp nhân: tên, nơi thành lập pháp nhân, sốđăng ký pháp nhân hoặc tương đương, địa chỉ trụ sở; Đối với các tổ chức khác:ghi các thông tin tương tự pháp nhân]

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RANƯỚC NGOÀI

1. Tên dự án: ...

[Cách ghi:

- Nếu đầu tư theo hình thứctại Điểm a, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Ghi như sau: Dự án thànhlập/tham gia thành lập công ty/chi nhánh của công ty.../(các hình thức tổ chứckinh tế khác) tại (tên nước)

- Nếu đầu tư theo hình thứctại Điểm b, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Ghi theo tên hợp đồng BCC

- Nếu đầu tư theo hình thứctại Điểm c, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Ghi như sau: Dự án mua lại phầnvốn góp/góp thêm vốn/mua cổ phần/...của (tên tổ chức kinh tế ớ nước ngoài) tại(tên nước)

- Nếu đầu tư theo hình thứctại Điểm đ, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Nhà đầu tư tự ghi tên dự án củamình]

Tên tổ chức kinh tế thànhlập ở nước ngoài: ...

[bắt buộc ghi rõ nếu đầu tưtheo hình thức tại Điểm a và c, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014]

Tên giao dịch (nếucó): ...

2. Địa chỉ trụ sở: ...

Địa điểm thực hiện hoạtđộng đầu tư: ...

[ghi địa chỉ ở nước ngoài,tên địa phương, nước vùng lãnh thổ. Địa chỉ được ghi kèm bằng tiếng Anh (nếucó)]

3. Mục tiêu hoạt động: ...

[ghi cụ thể các hoạt độngsản xuất hoặc dịch vụ thực hiện]

Quy mô dự án (nếucó): ...

[công suất, diện tích, khảnăng cung ứng dịch vụ, khối lượng thương mại, doanh thu dự kiến...]

4. Vốn đầu tư ra nướcngoài:

4.1. Tổng vốn đầu tư của dựán tại nước ngoài là ... (bằng số và bằng chữ) đồng ngoại tệ dùng để đầutư.

Vốn đầu tư ra nước ngoàicủa (các) nhà đầu tư Việt Nam là ...(bằng số và bằng chữ) đồngngoại tệ dùng để đầu tư, tương đương ...(bằng số và bằng chữ) đồngViệt Nam, tương đương ...(bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ.

4.2. Hình thức vốn góp:

Hình thức vốn

Tên nhà đầu tư VN 1

(ngoại tệ)

Tên nhà đầu tư VN2

(ngoại tệ)

Tổng số 

(ngoại tệ)

Tỉ giá

Tương đương Đồng VN (VNĐ)

1. Tin mặt

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)+....

(4)

(5)=(3) x (4)

2. Máy móc, thiết bị, hàng hóa

 

 

 

 

 

3. Tài sản khác

[ghi rõ]

 

 

 

 

 

Tng cộng (1+2+3)

 

 

 

 

 

4.3. Nguồn vốn góp:

[Từng nhà đầu tư Việt Namgiải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài như sau]

(Tên nhà đầu tư) sử dụngnguồn vốn như sau:

- Vốn chủ sở hữu: ...

- Vốn vay: …

Dự kiến nguồn vay: Vay của tổ chứctín dụng (trong và ngoài nước)..., giá trị, thời hạn, lãi suất.

[đối với dự án sử dụng vốnnhà nước để đầu tư ra nước ngoài: Nếu sự phù hợp với quy định về quản lý và sửdụng vốn nhà nước.

(Tên nhà đầu tư) cam kết vềtính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài và cam kết tự chịu trách nhiệmvề hiệu quả của dự án.

4.4. Nhu cầu sử dụng vốn:

Vn đu tư

Đồng ngoại tệ dùng để đầu tư

Tương đương Đồng Việt Nam

- Vn cố định

 

 

Trong đó (ghi các hạng mục dự kiến sử dụng vốn thực tế của dự án):

 

 

(Ví dụ) Xây dựng công trình nhà xưởng, kho bãi

 

 

(Ví dụ) Máy móc, thiết bị

 

 

(Ví dụ) Trang thiết bị văn phòng

 

 

(Ví dụ) Các tài sản cố định khác

 

 

+ …

 

 

Vn lưu động

 

 

Tng cộng

 

 

4.5. Tiến độ chuyển vốn đầutư ra nước ngoài dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký giao dịch ngoại hối vớiNgân hàng Nhà nước Việt Nam:

[Từng nhà đầu tư Việt Namdự kiến thời gian chuyển vốn ra nước ngoài]

5. Tiến độ thực hiện hoạtđộng đầu tư dự kiến kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài:

- Hoàn thành thủ tục đầu tưtại nước ngoài: Tháng thứ ...

- Đi vào hoạt động: Thángthứ ...

6. Kiến nghị của nhà đầu tư(nếu có): ...

III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trướcpháp luật về tính chính xác, tính trung thực của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầutư của dự án;

2. Chịu trách nhiệm về thẩmquyền, hình thức, giá trị pháp lý của quyết định đầu tư ra nước ngoài nộp tronghồ sơ;

3. Chấp hành các quy địnhcủa pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài và quy định pháp luật của ...(tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếpnhận đầu tư).

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

Các văn bản (theo quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư số67/2014/QH13 và Điều 9 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp dự ánthuộc diện chấp thuận chủ trương của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ; hoặc Điều59 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Điều 14 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp cònlại);

- ………………………

- ………………………

 

 

Làm tại .... ngày ... tháng ... năm ...
Tên nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 


 

Mẫu số 2
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quyđịnh tại Điều 55 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

(Các) Nhà đầu tư giải trìnhvề dự án đầu tư ra nước ngoài: (tên dự án như ghi tại mục II.1 Mẫu số 1 - Ban đề nghị cấp giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư ra nước ngoài) như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên và thông tin của nhàđầu tư Việt Nam thứ nhất:...

2. Tên và thông tin về nhàđầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): ...

[chỉ cần ghi tên, không cầnghi các thông tin khác]

Đối tác nước ngoài (nếucó): ...

[như ghi tại Bản đề nghịcấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RANƯỚC NGOÀI

1. Hình thức đầu tư ra nướcngoài: ...

[như ghi tại Bản đề nghịcấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

2. Tên dự án: ...

Tên tổ chức kinh tế thànhlập ở nước ngoài: ...

Tên giao dịch (nếucó): ...

[như ghi tại Bản đề nghị cấpgiấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

2. Địa chỉ trụ sở: ...

Địa điểm thực hiện hoạtđộng đầu tư: ...

[như ghi tại Bản đề nghịcấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

3. Mục tiêu hoạt động: ...

Quy mô dự án (nếu có): ...

[như ghi tại Bản đề nghịcấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

4. Vốn đầu tư:

4.1. Tổng vốn đầu tư của dựán tại nước ngoài là ...(bằng số và bằng chữ) đồng ngoại tệ dùng để đầutư.

Vốn đầu tư ra nước ngoàicủa (các) nhà đầu tư Việt Nam là ... (bằng số và bằng chữ) đồng tiền sửdụng đầu tư, tương đương ... (bằng số và bằng chữ) đồng Việt Nam, tươngđương ... (bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ.

4.2. Giải trình làm rõ cơsở xác định quy mô đầu tư của dự án; nội dung đầu tư cụ thể của dự án; phươngán huy động vốn đầu tư; cơ cấu nguồn vốn đầu tư; các giai đoạn đầu tư (nếu có).

4.3. Nguồn vốn:

[Từng nhà đầu tư Việt Namgiải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài như sau]

(Tên nhà đầu tư) sử dụngnguồn vốn như sau:

- Vốn chủ sở hữu: ...

- Vốn vay: ...

Dự kiến nguồn vay: Vay của tổ chứctín dụng (trong và ngoài nước)..., giá trị, thời hạn, lãi suất.

[đối với dự án sử dụng vốnnhà nước để đầu tư ra nước ngoài: Nêu sự phù hợp với quy định về quản lý và sửdụng vốn nhà nước]

4.4. Tiến độ chuyển vốn đầutư ra nước ngoài (dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký giao dịch ngoại hối vớiNgân hàng Nhà nước Việt Nam:

[Từng nhà đầu tư Việt Namdự kiến thời gian chuyển vốn ra nước ngoài]

5. Tiến độ thực hiện hoạtđộng đầu tư của dự án dự kiến kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ranước ngoài:

- Hoàn thành thủ tục đầu tưtại nước ngoài: Tháng thứ ...

- Chính thức hoạt động:Tháng thứ ...

6. Các giải pháp về cungcấp nguyên, nhiên, vật liệu đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư ra nước ngoài;trong đó việc cung cấp từ Việt Nam (nếu có): ...

8. Đánh giá sự cần thiếtphải đầu tư ra nước ngoài

9. Phân tích rủi ro: ...

10. Dự kiến hiệu quả kinhtế và thực hiện nghĩa vụ tài chính:

 

Chỉ tiêu

Đơn vị: đồng ngoại tệ dùng để đầu tư

Năm hoạt động thứ 1: (theo năm tài chính)

Năm hođộng thứ 2: ……

Tổng

1=2+3+….

Doanh thu

 

 

 

 

2

Từ hoạt động/SP...

 

 

 

 

3

Từ hoạt động/SP...

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lợi nhuận trước thuế:

 

 

 

 

5

Lợi nhuận sau thuế:

 

 

 

 

6=7+8+9

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư Việt Nam

Trong đó:

 

 

 

 

7

Sử dụng đầu tư ở nước ngoài

Ghi rõ phần lợi nhuận giữ lại đầu tư ở nước ngoài đã làm thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN

 

 

 

 

8

+ Chuyn về Việt Nam

 

 

 

 

9

+ Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam (VNĐ)

 

 

 

 

11. Đánh giá chung về hiệuquả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư: ...

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 


 

Mẫu số 3
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài quy định tại Điều 61 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNGKÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

(Các) Nhà đầu tư đề nghịđiều chỉnh Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứngnhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số: ... do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày ...tháng... năm ... với nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên và thông tin của nhàđầu tư Việt Nam thứ nhất: …

2. Tên và thông tin về nhàđầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): ...

[cách ghi xem hướng dẫn tạiĐiều 4 Thông tư này]

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

(Các) Nhà đầu tư đăng kýđiều chỉnh các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tạiGiấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài số ... ngày... tháng ... năm ...: ...

- Nay đề nghị sửa thành:...

- Lý do điều chỉnh: ...

- Tài liệu chứng minh đínhkèm (nếu có): ...

- Giải trình về việc tăngvốn đầu tư ra nước ngoài (đối với trường hợp điều chỉnh tăngvốn đầu tư ra nước ngoài):

(i) Hình thức của phần vốntăng thêm:

Hình thức vn

Tên nhà đầu tư VN 1 (ngoại tệ)

Tên nhà đầu tư VN 2 (ngoại tệ)

Tổng số (ngoại tệ)

Tỉ giá

Tương đương Đồng VN (VNĐ)

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)+…

(4)

(5)=(3) x (4)

1. Tin mặt

 

 

 

 

 

2. Máy móc, thiết bị, hàng hóa

 

 

 

 

 

3. Tài sản khác [ghi rõ]

 

 

 

 

 

Tng cộng (1+2+3)

 

 

 

 

 

(ii). Ngun vn:

[Từng nhà đầu tư Việt Namgiải trình về nguồn của phần vốn đầu tư ra nước ngoài tăng thêm như sau]

(Tên nhà đầu tư) sử dụngnguồn vốn như sau:

- Vốn chủ sở hữu: ...

- Vốn vay: ...

Dự kiến nguồn vay: Vay củatổ chức tín dụng (trong và ngoài nước)...., giá trị, thời hạn, lãi suất.

[đối với dự án sử dụng vốnnhà nước để đầu tư ra nước ngoài: Nêu sự phù hợp với quy định về quản lý và sửdụng vốn nhà nước]

(Tên nhà đầu tư) cam kết vềtính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài và cam kết tự chịu trách nhiệmvề hiệu quả của dự án.

(iii) Nhu cầu sử dụng phầnvốn tăng thêm:

Vn đu tư

Đồng tin thực hiện dự án

Tương đương Đồng Việt Nam

- Vốn cố định

Trong đó (ghi các hạng mục dự kiến sử dụng vốn thực tế của dự án):

 

 

+ (Ví dụ) Xây dựng công trình nhà xưởng, kho bãi

 

 

+ (Ví dụ) Máy móc, thiết bị

 

 

+ (Ví dụ) Trang thiết bị văn phòng

 

 

+ (Ví dụ) Các tài sản cố định khác

 

 

- Vốn u động

 

 

Tng cộng

 

 

(iv) Tiến độ chuyển phầnvốn đầu tư ra nước ngoài tăng thêm dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký điềuchỉnh giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: [Từng nhà đầu tưViệt Nam dự kiến thời gian chuyển vốn]

2. Nội dung điều chỉnh 2(nếu có): ... (ghitương tự nội dung điều chỉnh 1)

III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trướcpháp luật về tính trung thực, tính chính xác của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầutư của dự án.

2. Chịu trách nhiệm về thẩmquyền, hình thức, giá trị pháp lý của quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ranước ngoài nộp trong hồ sơ;

3. Chấp hành các quy địnhcủa Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, pháp luật Việt Nam và phápluật của ... (tên nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

Các văn bản (theo quy định tại Điều 61 Luật Đầu tư số67/2014/QH13 và các Điều 11 hoặc Điều 16 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài);

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 


 

Mẫu số 4
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài quy định tại Khoản 4, 5 Điều 61 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

 

GIẢI TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬNĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

(Các) Nhà đầu tư giải trìnhvề đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài: ... (tên dự án) đãđược cấp Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứngnhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số: ……, ngày ... tháng ... năm ... như sau:

 

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên và thông tin của nhàđầu tư Việt Nam thứ nhất:...

2. Tên và thông tin về nhàđầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): ...

[chỉ cần ghi tên, không cầnghi các thông tin khác]

Đối tác nước ngoài (nếucó): ...

[như ghi tại Bản đề nghịcấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Nội dung điều chỉnh 1: (VD: điều chỉnhthay đổi địa chỉ trụ sở...)

Nội dung mới sau khi điềuchỉnh: ...

2. Nội dung điều chỉnh 2(nếu có): ... (ghitương tự nội dung điều chỉnh 1)

III. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾTPHẢI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Đánh giá sự cần thiết phảiđiều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài: ...

Các giải pháp về cung cấpnguyên, nhiên, vật liệu đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trongđó việc cung cấp từ Việt Nam (nếu có): ...

Quy trình công nghệ chủ yếuvà phương án mua sắm máy móc thiết bị: ...

Dự kiến hiệu quả kinh tế vàthực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi điều chỉnh dự án:

 

Chỉ tiêu

Đơn vị: đồng ngoại tệ dùng để đầu tư

Năm thứ 1 sau điều chỉnh: (theo năm tài chính)

Năm thứ 2 sau điều chỉnh

Tổng

1=2+3+…

Doanh thu

$

$

 

$

2

Từ hoạt động/SP...

$

$

 

$

3

Từ hoạt động/SP...

$

$

 

$

 

 

 

 

4

Lợi nhuận trước thuế:

$

$

 

$

5

Lợi nhuận sau thuế:

$

$

 

$

6=7+8+9

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư Việt Nam

Trong đó:

$

$

 

$

7

+ Sử dụng đầu tư ở nước ngoài

Ghi rõ phần lợi nhuận giữ lại đầu tư ở nước ngoài đã làm thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN

$

$

 

$

8

+ Chuyển về Việt Nam

$

$

 

$

9

Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam (VNĐ)

$

$

 

$

Đánh giá chung về hiệu quảkinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư: …

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

Chịu trách nhiệm hoàn toànvề tính chính xác của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án.

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 


 

Mẫu số 5
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầutư số 67/2014/QH13)

 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

VĂN BẢN CAM KẾT TỰ THU XẾP NGOẠI TỆ

 

Nhà đầu tư... (ghirõ tên nhà đầu tư) cam kết tự thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt độngđầu tư ra nước ngoài với các nội dung như sau:

Tên dự án/Tên tổ chức kinhtế ở nước ngoài: ...

Địa chỉ trụ sở: ...

Địa điểm thực hiện dự án:...

Mục tiêu dự án: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoàicủa nhà đầu tư: ... (bằng số và bằng chữ) đồng tiền thực hiện dự án đầutư.

Nhà đầu tư... (ghi rõtên nhà đầu tư) có ngoại tệ trên tài khoản tại Ngân hàng... (ghi rõtên, tổ chức tín dụng được phép) với số dư tính đến ngày... tháng...năm... là... (bằng số và bằng chữ) đồng tiền thực hiện dự ánđầu tư.

(Gửi kèm theo văn bản củatổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư)

Nhà đầu tư (ghi rõtên nhà đầu tư) cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xáccủa nội dung kê khai.

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 


 

Mẫu số 6
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầutư số 67/2014/QH13)

 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

VĂN BẢN CAM KẾT THU XẾP NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨCTÍN DỤNG

 

Theo đề nghị của nhà đầu tư... (ghi rõ tên nhà đầu tư) tại văn bản số... ngày... tháng...năm..., tổ chức tín dụng ... (ghi rõ tên tổ chức tín dụng được phép) camkết bán cho nhà đầu tư (trường hợp bán ngoại tệ) và/hoặc camkết cho nhà đầu tư ... (ghi rõ tên nhà đầu tư) vay (trườnghợp cho vay ngoại tệ) số lượng ngoại tệ... (ghi rõ bằng số vàbằng chữ) đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác) để thực hiệndự án ...(ghi rõ tên dự án, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài) tại... (ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) trongtrường hợp nhà đầu tư ... (ghi rõ tên nhà đầu tư) đáp ứng cácđiều kiện mua hoặc vay ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng được phép
(ghi rõ họ tên và chức danh, ký, đóng dấu,)

 


 

Mẫu số 7
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầutư theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

 

TÊN CƠ QUAN THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ………….

Địa danh, ngày  tháng  năm 

 

THÔNG BÁO

V/v xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuếcủa Công ty/Cá nhân ...

 

Căn cứ đề nghị của Côngty/Cá nhân ... tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ...;

Căn cứ số liệu về nghĩa vụthuế của Công ty/Cá nhân ... do ... (ghi tên cơ quan thuế) theodõi, quản lý;

... (ghi tên cơquan thuế) xác nhận Công ty/Cá nhân ... đã hoàn thành nghĩa vụ thuế(không còn nợ đọng thuế quá hạn) theo kê khai đến ngày... tháng... năm ...

... (ghi tên cơquan thuế) thông báo để Công ty/Cá nhân ... được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu...

LÃNH ĐẠO CÓ THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THUẾ
(ghi rõ họ tên và chức danh, ký, đóng dấu)

 


 

Mẫu số 8a
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài -  đăng ký lần đầu)

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mãsố: ……………….

Đăngký lần đầu ngày ... tháng ... năm ...

 

Căn cứ Luật Đầu tư số67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài; hoặc Căn cứ Nghị địnhsố 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí(trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí);

Căn cứ Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số.../TT-BKHĐT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành vàhướng dẫn mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướngChính phủ tại công văn số ... ngày ... tháng... năm...; hoặc Nghị quyết củaQuốc hội số ... ngày ... tháng... năm... về quyết định chủ trương đầu tư ranước ngoài (đối với trường hợp dự án có quyết định chủ trương đầu tư ra nướcngoài);

Theo đề nghị cấp Giấy chứngnhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của... (tên các nhà đầu tư) kèm theo hồ sơnộp ngày ... tháng ... năm ... và các hồ sơ/tài liệu sửa đổi bổ sung nộpngày... tháng... năm ... (nếu có),

BỘKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chứng nhận nhà/các nhà đầutư:

1. Tên và thông tin của nhàđầu tư thứ 1: ...;

2. Tên và thông tin của nhàđầu tư tiếp theo (nếu có): ...;

(cách ghi: Đối với tổ chức,doanh nghiệp: Ghi tên; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở; Đối với cá nhân: Ghitên; ngày tháng năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộchiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi ở hiện tại)

đăng ký đầu tư ra nướcngoài để thực hiện hoạt động đầu tư tại... (tên quốc gia, vùng lãnh thổtiếp nhận đầu tư) như sau:

Điều 1:

Tên dự án/ Tên tổ chức kinhtế ở nước ngoài: ...(ghi rõ hình thức đầu tư ra nước ngoài/tên hợp đồngBCC/tên tổ chức kinh tế đã thành lập ở nước ngoài mà nhà đầu tư mua cổ phần,góp vốn, mua lại phần vốn góp)

Địa điểm thực hiện hoạtđộng đầu tư: ...(chỉ ghi đối với hồ sơ dự án có tài liệu xác nhận địađiểm thực hiện dự án đầu tư).

Điều 2:

Mục tiêu, quy mô đầu tư:... (liệt kê các mục tiêu của dự án; nêu quy mô đầu tư nếu có)

Điều 3:

1. Vốn đầu tư ra nước ngoàicủa (các) nhà đầu tư là..., trong đó bằng tiền mặt là ...., bằng máy móc, thiếtbị, hàng hóa, tài sản khác trị giá .... là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư/vốnvay, trong đó:

- “Nhà đầu tư” góp ...:trong đó bằng tiền mặt là..., bằng máy móc, thiết bị, hàng hóa, tài sản kháctrị giá ...., là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư/vốn vay.

(Cách ghi vốn đầu tư xemtại Điều 7 Thông tư này)

2. Tiến độ góp vốn bằngtiền mặt: Theo tiến độ chuyển vốn ra nước ngoài đăng ký với Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

3. Tiến độ thực hiện dự ánđầu tư kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

- Hoàn thành thủ tục đầu tưtại nước ngoài: Tháng thứ ...

- Đi vào hoạt động: Thángthứ ...

Điều 4:

(Các) Nhà đầu tư có tráchnhiệm:

- Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13ngày 26 tháng 11 năm 2014 (gọi tắt là Luật Đầu tư), Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài (Nghị định 83/2015/NĐ-CP)và các quy định khác của luật pháp Việt Nam trong phạm vi có liên quan đến việcthực hiện đầu tư ra nước ngoài, chịu trách nhiệm về thẩm quyền, hình thức, giátrị pháp lý của quyết định đầu tư ra nước ngoài, tự chịu trách nhiệm về hiệuquả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

- Chịu trách nhiệm quản lý,sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước trong quá trình tiến hành hoạt động đầu tư ranước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan (áp dụng đối với các dựán sử dụng vốn nhà nước).

- Thực hiện việc chuyển vốnđầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 64 Luật Đầu tư và thực hiện chuyểnlợi nhuận về nước hàng năm theo quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư.

- Thực hiện đăng ký cấp tài khoản truy cập Hệ thống thôngtin quốc gia về đầu tư nước ngoài để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quyđịnh tại Điều 18 Nghị định 83/2015/NĐ-CP .

- Thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệthống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 72 củaLuật Đầu tư và quy định tại Điều 20 Nghị định 83/2015/NĐ-CP (bao gồm thông báothực hiện dự án, báo cáo định kỳ quý/năm, báo cáo sau khi có quyết toán thuếtại nước ngoài, báo cáo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhànước).

Điều 5:

Giấy chứng nhận đăng ký đầutư ra nước ngoài này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giấy chứng nhận đăng ký đầutư ra nước ngoài này được lập thành ...(bằng số và bằng chữ) bản; ...bản chính cấp cho ... (tên từng nhà đầu tư), bản gốc đăng ký tại Bộ Kếhoạch và Đầu tư và sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ quản lý ngành, BộLao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dânvà Cục thuế tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc cư trú.

 

 

BỘ TRƯỞNG
(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu).

 


 

Mẫu số 8b
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cấp cho hồ sơ đăng ký điềuchỉnh)

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
(ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH)

Mãsố: ………………….

Đăngký điều chỉnh lần thứ ... ngày... tháng ... năm ...

 

Căn cứ Luật Đầu tư số67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài; hoặc Căn cứ Nghị địnhsố 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí(trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí);

Căn cứ Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số.../TT-BKHĐT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành vàhướng dẫn mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướngChính phủ tại công văn số ... ngày ... tháng... năm...; hoặc Nghị quyết củaQuốc hội số ... ngày ... tháng... năm... về quyết định chủ trương đầu tư ranước ngoài (đối với trường hợp dự án có quyết định chủ trương đầu tư ra nướcngoài);

Căn cứ Giấy chứng nhận đầutư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... ngày... tháng ... năm ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị điều chỉnhGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của... (tên các nhà đầu tư) kèmtheo hồ sơ nộp ngày ... tháng ... năm ... và các hồ sơ/tài liệu sửa đổi bổ sungnộp ngày ... tháng... năm ... (nếu có).

BỘKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chứng nhận (các) nhà đầu tưđăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăngký đầu tư ra nước ngoài mã số... ngày... tháng... năm ... với các nội dung nhưsau: (ví dụ)

Bổ sung mục tiêuhoạt động;

- Tăng/giảm vốn đầu tư ranước ngoài;

- Điều chỉnh tiến độ thựchiện dự án đầu tư tại nước ngoài;

Điều 1:

Phần ghi chung, Điều ...,... và Điều ... quy định tại ... Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoàimã số ... được sửa đổi, bổ sung như sau:

Phần ghi chung:

Điều ...: ...

Điều ...: ...

Điều 2:

Giấy chứng nhận đăng ký đầutư ra nước ngoài điều chỉnh này là bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ....

Điều 3:

Mọi điều khoản khác củaGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... cấp lần đầu ngày ...tháng ... năm ... vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4:

Giấy chứng nhận đăng ký đầutư ra nước ngoài điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giấy chứng nhận đăng ký đầutư ra nước ngoài điều chỉnh này không có giá trị xác nhận vốn đầu tư ra nướcngoài đã được thực hiện cũng như không có giá trị xác nhận tính hợp pháp củakhoản đầu tư đó.

Giấy chứng nhận đăng ký đầutư ra nước ngoài điều chỉnh này được lập thành ... (bằng số và bằng chữ)bản;... bản chính cấp cho ... (tên từng nhà đầu tư), bản gốc đăng ký tạiBộ Kế hoạch và Đầu tư và sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ quản lý ngành,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhândân và Cục thuế tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc nơi cưtrú.

 

 

BỘ TRƯỞNG
(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

 


 

Mẫu số 9
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điểm aKhoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
(Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

(Tên các nhà đầu tư) đã được Bộ Kế hoạchvà Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số... ngày...tháng... năm..., nay thông báo thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài như sau:

- Đã được nước ... (tênnước/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) chấp thuận hoạt động đầu tư theovăn bản số ...ngày... tháng... năm...do ... (tên cơ quan có thẩm quyềncủa nước tiếp nhận đầu tư)cấp.

- Tài khoản vốn đầu tư ranước ngoài số ... mở tại...(tên tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam).

- Dự án được thực hiện từngày... tháng ... năm...

- Tiến độ thực hiện dự ánso với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: ...

Tài liệu gửi kèm:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăngký đầu tư ra nước ngoài mã số ... cấp ngày... tháng... năm ...;

- Bản sao văn bản chấpthuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư;

- Bản sao văn bản của tổchức tín dụng chấp thuận cho nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài;

- Bản sao các tài liệu liênquan khác (nếu có).

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 


Mẫusố 10
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư theo quý theo quy định tại Điểm bKhoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

Tên nhà đầu tư: ...;

Mã số thuế của nhà đầu tư: ...;

Địa chỉ: ...; Tel: ...; Fax:...;

Số điện thoại liên hệ/Email của người làm báo cáo: ...

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
(Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ (Quý.../Năm ...)
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚCNGOÀI

(Báo cáo trước ngày 05 của tháng tiếp sau quý báo cáo)

 

Thứ tự dự án

Tên nhà đầu tư

(nếu các nhà đầu tư trong cùng một dự án báo cáo chung)

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam (ngoại tệ)*

Số vốn đã chuyển ra nước ngoài trong Quý báo cáo (ngoại tệ)*

Dự kiến số vốn chuyển ra nước ngoài Quý tới

(ngoại tệ)*

Tiến độ thực hiện dự án theo so với Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Đúng tiến độ

Chậm tiến độ (1)

Dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc (2)

Dự án không có khả năng triển khai (3)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

(1), (2), (3) Trường hợp dựán chậm tiến độ, đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc không có khả năng triển khaithì tích dấu √ vào ô tương ứng và có giải trình lý do, đề xuất phương án xử lý:………………..

  

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
(ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

 


Mẫu số 11
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐTngày 17/10/2018)
(Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư theo quý theo quy định tại Điểm bKhoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

Tên nhà đầu tư: ...;

Mã số thuế của nhà đầu tư: ...;

Địa chỉ: ...; Tel: ...; Fax:...;

Số điện thoại liên hệ/Email của người làm báo cáo: ...

 

 Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
(Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM …
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI

(Báocáo trước ngày 15 tháng 01 của năm sau năm báo cáo)

Thứ tự dự án

Tên nhà đầu tư (Nếu các nhà đầu tư trong cùng một dự án báo cáo chung)

Số Giấy chng nhận đăng ký đầu tư

Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài (số tài khoản, tên tổ chức tín dụng được phép)

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam (USD)*

nh hình hoạt động (USD; lao động)

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tới (USD)

Tiến độ thực hiện dự án so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Vốn đã chuyển ra nước ngoài trong năm báo cáo

Tổng vốn đã chuyển ra nước ngoài lũy kế đến năm báo cáo

Tổng số lao động VN đưa ra nước ngoài lũy kế đến năm báo cáo

Lợi nhuận đã chuyển về nước lũy kế đến năm báo cáo

Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư lũy kế đến năm báo cáo

Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước lũy kế đến năm báo cáo

Dự kiến số vốn chuyển ra nước ngoài năm tới (USD)*

Dự kiến lợi nhuận thu được năm tới

Dự kiến Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam năm tới

Đúng tiến độ

Chậm tiến độ [1]

Dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc [2]

Dự án không có khả năng triển khai [3]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1), (2), (3) Trường hợp dựán đang gặp khó khăn vướng mắc hoặc không có khả năng triển khai thì tích dấu √vào ô tương ứng và giải trình lý do, đề xuất phương án xử lý.* Quy đổi ra đồngUSD theo tỷ giá thời điểm báo cáo (trường hợp số vốn đầu tư ra nước ngoài khôngphải là đồng USD).

 

  

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
(ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

 


Mẫusố 12
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài và áp dụng cho chế độ báo cáo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 72 LuậtĐầu tư số 67/2014/QH13)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚCNGOÀI CHO NĂM TÀI CHÍNH ...

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Tài chính
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
- ... (tên cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư)

Nhà/các nhà đầu tư báo cáo vềtình hình hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài đến ngày/tháng/năm... nhưsau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên nhà đầu tư thứ 1

2. Tên nhà đầu tư thứ 2

[cách ghi xem hướng dẫn tạiĐiều 3 Thông tư]

II. THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐẦUTƯ RA NƯỚC NGOÀI

Giấy chứng nhận đăng ký đầutư ra nước ngoài mã số:...; Ngày cấp: ...;

Điều chỉnh lần gần nhất:lần ...; Ngày điều chỉnh: ...;

Giấy phép/Văn bản chấpthuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương chính minhquyền đầu tư số:...; Ngày cấp:...; Cơ quan cấp:...

Hình thức đầu tư: [nhàđầu tư lựa chọn hình thức đầu tư quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư 2014]

Tên dự án/ tổ chức kinh tếở nước ngoài:...

Địa chỉ trụ sở chính tạinước ngoài:...; Điện thoại:...: Fax:...; Email: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoàicủa nhà/các nhà đầu tư là ... (bằng số và bằng chữ) đồng tiềnthực hiện dự án, tương đương ... (bằng số và bằng chữ) đô laMỹ.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

1. Tiến độ thực hiện dựán: [mô tả đầy đủ hoạt động kinh doanh của dự án sau khi đi vào hoạtđộng chính thức/bắt đầu kinh doanh, so sánh với tiến độ thực hiện dự án quyđịnh trong GCNĐK ĐTRNN]

2. Tình hình thực hiện cácmục tiêu quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư [nêu rõ đã thực hiện cácmục tiêu hoạt động nào nếu dự án có nhiều hơn 1 mục tiêu hoạt động].

3. Tình hình thực hiện vốnđầu tư ra nước ngoài

3.1. Tài khoản chuyển vốnbằng tiền mặt ra nước ngoài:

Số tài khoản: ...; Ngânhàng mở tài khoản: ...

3.2. Vốn chuyển ra nướcngoài:


Vốn chuyển ra nước ngoài

(Đơn vị: đồng tiền thực hiện và quy đổi USD nếu đồng tiền thực hiện khác USD)

Năm ...

(năm cáp GCNĐK ĐTRNN)

Năm ... (năm tiếp theo, ghi lần lượt toàn bộ từng năm từ năm cấp GCNĐK ĐTRNN đến năm báo cáo) **

Tng

Bng tiền mặt

Bằng máy móc thiết bị *

Bằng hàng hóa, tài sản khác (ghi rõ) *

Tổng

...

...

* Trường hợp các dòng nàyvốn thực hiện bằng 0 thì có thể xóa dòng.

** Trường hợp quá nhiều nămthì chỉ cần ghi các năm thực hiện chuyển vốn ra nước ngoài.

3.3. Mục đích sử dụngvốn: [nêu rõ vốn đã chuyển ra nước ngoài đã được sử dụng như thế nào,nhằm mục đích gì]

4. Đánh giá kết quả đầu tưkinh doanh:

4.1. Ngày có báo cáo quyếttoán thuế/văn bản có giá trị pháp lý tương đương của năm: ...

4.2. Đánh giá hiệu quả kinhtế và thực hiện nghĩa vụ tài chính:

 

Chỉ tiêu

Đơn vị: đồng tiền thực hiện dự án

Năm báo cáo:

(theo năm tài chính VD: 1/7/2014 - 30/6/2015

Lũy kế từ năm ... (năm dự án đi vào hoạt động) đến hết năm báo cáo

1= 2+3

+…

Doanh thu

 

 

2

Từ hoạt động/SP...

 

 

3

Từ hoạt động/SP...

 

 

 

 

4

Lợi nhuận trước thuế:

 

 

5

Lợi nhuận sau thuế:

 

 

6=7+8+9

Lợi nhuận được chia ca nhà ĐTVN

Trong đó:

 

 

7

+ Sử dụng đầu tư tiếp ở nước ngoài

Ghi chú rõ phần lợi nhuận giữ lại đầu tư tiếp ở nước ngoài đã làm thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN

 

 

8

Chuyn về Việt Nam

 

 

9

+ Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam (VND)

 

 

4.3. Giải trình về nghĩa vụchuyển lợi nhuận về nước, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước ViệtNam [theo các quy định tại Điều 65, 66 Luật Đầu tư 2014]: ...

5. Số lao động Việt Nam đưara nước ngoài thực hiện dự án tại thời điểm báo cáo: ...

6. Các vấn đề khác và đánhgiá chung: [các nội dung khác liên quan đến dự án mà nhà đầu tư muốn môtả, VD: thực hiện an sinh xã hội ở nước tiếp nhận đầu tư...]

IV. KIẾN NGHỊ (nếu có)

V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

Chịu trách nhiệm hoàn toànvề tính chính xác của nội dung báo cáo và tài liệu gửi kèm.

VI. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Văn bản chấp thuận đầu tưcủa nước tiếp nhận đầu tư (bản sao, dịch có công chứng)

- Báo cáo quyết toánthuế/văn bản có giá trị pháp lý tương đương của năm...

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 


 

Mẫu số 13
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN CHUYỂN LỢI NHUẬN DỰ ÁNĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nhà đầu tư... (tênnhà đầu tư) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tưra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... ngày...tháng... năm...với các nội dung như sau:

Tên dự án/Tên tổ chức kinhtế ở nước ngoài: ...

Mục tiêu hoạt động: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoàicủa nhà đầu tư: ... đồng tiền thực hiện dự án, tương đương ... đô la Mỹ.

Vốn đã chuyển ra nước ngoàilũy kế đến nay:...đồng tiền thực hiện dự án, tương đương ... đô la Mỹ.

Lợi nhuận được chia của nhàđầu tư trong năm tài chính ... là:

Đơnvị tính: Đồng tiền thực hiện dự án và tương đương đô la Mỹ

 

$

Tổng lợi nhuận sau thuế của dự án

 

Lợi nhuận sau thuế được chia của nhà đầu tư

 

Lợi nhuận xin gia hạn

 

Nhà đầu tư đề nghị Quý Bộchấp thuận cho nhà đầu tư được gia hạn lần thứ ... thời hạn chuyển về Việt Namlợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài của năm ...đếnngày....tháng....năm ... theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật Đầu tư số67/2014/QH13.

Lý do gia hạn: ...

Hết thời gian gia hạn, nhàđầu tư sẽ thực hiện việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam theo đúng quy định hiệnhành.

Nhà đầu tư cam kết chịutrách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung kê khai.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo quyết toán thuếhoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương của dự án tại nước ngoài cho nămtài chính ...

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 


 

Mẫu số 14
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:   /BKHĐT-ĐTNN
V/v gia hạn lần.... việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

Kínhgửi: ... (tên nhà đầu tư)

(Địachỉ: ……….……..)

 

Ngày... tháng... năm..., BộKế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số... đề ngày... tháng... năm... của... (tên nhà đầu tư) về việc đề nghị gia hạn việc chuyển lợinhuận về Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Xác nhận gia hạn lần...việc chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được của năm ...từ dự án... đến ngày...tháng... năm...

2. Hết thời gian gia hạntrên, nhà đầu tư phải chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được từ dự án theo đúngquy định tại Điều 65 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Thông báo để nhà đầu tưbiết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Tài chính, Bộ quản lý ngành;
- Ngân hàng NNVN;
- Cơ quan chủ quản của nhà đầu tư (nếu có);
- UBND tỉnh/thành phố……;
- Cục Thuế tỉnh/thành phố....;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN(...).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Ký tên, đóng dấu)

 


 

Mẫu số 15
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Kínhgửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nhà đầu tư … (tên nhà đầutư) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoàisố/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số.... ngày... tháng...năm...với nội dung như sau:

Tên dự án/Tên tổ chức kinhtế ở nước ngoài: ...

Mục tiêu hoạt động: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoàicủa nhà đầu tư: ... đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác).

Số tài khoản vốn đầu tư ranước ngoài ... tại Ngân hàng ...

Vốn đã chuyển ra nướcngoài: ... đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác).

Tiến độ thực hiện hoạt độngđầu tư ra nước ngoài: ...

Lợi nhuận thu được từ hoạtđộng đầu tư ra nước ngoài lũy kế: ...

Đơnvị tính: USD hoặc ngoại tệ khác.

 

Năm ...

Năm ...

Tng

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư Việt Nam

 

 

 

Lợi nhuận giữ lại mở rộng dự án

 

 

 

Lợi nhuận đã chuyển về Việt Nam

 

 

 

Nhà đầu tư đã thực hiệnviệc chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài theo Hợpđồng chuyển nhượng/hoặc văn bản pháp lý tương đương số... ngày... tháng ... năm... giữa nhà đầu tư Việt Nam và đối tác nước ngoài là...(gửi kèm bản sao).

Giá trị chuyển nhượng phầnvốn góp: ...

Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 25 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư ... (tênnhà đầu tư) xin thông báo để Quý Ngân hàng được biết.

Nhà đầu tư cam kết chuyểntoàn bộ các khoản thu được từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam vàthực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT (Cục ĐTNN);

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 16
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦUTƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch vàĐầu tư

 

Nhà đầu tư ... (tênnhà đầu tư) đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nướcngoài/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số...ngày... tháng...năm... (điều chỉnh lần... ngày... tháng ... năm...) như sau:

I. THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên dự án: ...

Địa điểm thực hiện: ...

Mục tiêu hoạt động: ...

Vốn đầu tư ra nước ngoàicủa nhà đầu tư: ...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦADỰ ÁN ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY:

Vốn lũy kế đã thực hiện từkhi bắt đầu triển khai dự án đến thời điểm xin chấm dứt dự án: ...

Mục đích vốn đã sử dụng:...

Tình hình triển khai dự án(so sánh với tiến độ thực hiện dự án quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầutư ra nước ngoài): ...

Hiệu quả kinh tế thu đượccủa dự án (doanh thu qua các năm, lợi nhuận qua các năm): ...

Số lao động sử dụng tạithời điểm hoạt động bình thường và ở thời điểm xin chấm dứt dự án (tổng số laođộng và số lao động Việt Nam): ...

III. CHẤM DỨT DỰ ÁN:

1. Nhà đầu tư đề nghị chấmdứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định tạiKhoản... Điều 62 Luật Đầu tư.

2. Nhà đầu tư trình bày vềcác hoạt động đã tiến hành để chấm dứt dự án như việc thanh lý dự án/giải thểcông ty, thủ tục kết thúc đầu tư ở nước tiếp nhận đầu tư, các khoản thu sau khithanh lý dự án, việc chuyển các khoản thu về Việt Nam, việc giải quyết các chếđộ liên quan đến người lao động làm việc cho dự án.

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm hoàntoàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung hồ sơ.

2. Chấp hành nghiêm chỉnhcác quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đầu tư vàpháp luật của (quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

3. Nhà đầu tư cam kết đãhoàn thành thủ tục thanh lý dự án theo đúng quy định của pháp luật nước tiếpnhận đầu tư và hiện tại không còn vướng mắc phát sinh liên quan đến dự án.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

- Tài liệu chứng minh đãhoàn thành việc thanh lý dự án tại nước ngoài...

 

 

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 


 

Mẫu số 17
(Banhành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:   /BKHĐT-ĐTNN
V/v thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy CNĐKĐTRNN

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

Kínhgửi: ... (tên nhà đầu tư)

(Địachỉ: ...)

 

Theo đề nghị của nhà đầu tư...tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ... về việc chấm dứt hiệu lực Giấychứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo Giấyphép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng kýđầu tư ra nước ngoài mã số ... ngày... tháng ... năm... chấm dứt hiệu lực từngày ... tháng ... năm ...

Nhà đầu tư... (tên nhà đầu tư) cótrách nhiệm:

- Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tưra nước ngoài theo các quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và chuyểntoàn bộ vốn, tài sản hợp pháp về nước theo quy định tại Điều 25 Nghị địnhsố 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài và các quy định pháp luậtkhác có liên quan.

- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, thựchiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động theo quy định tại Điều 21 vàĐiều 22 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài và các quy định pháp luậtkhác có liên quan.

Thông báo để nhà đầu tưbiết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao,
- LĐ-TB&XH, Bộ quản lý ngành;
- Ngân hàng NNVN;
- UBND tỉnh/thành phố ... (nơi nhà đầu tư đặt trụ sở/cư trú);
- Cục thuế tỉnh/thành phố... (nơi nhà đầu tư đặt trụ sở/cư trú);
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu: VT, Cục ĐTNN(...).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


 

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư