Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư ra nước ngoài » Quy trình thủ tục thực hiện tại Việt Nam
Quy trình thủ tục thực hiện tại Việt Nam đối với các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Thực hiện Thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, va Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài (Điều 54 Luật Đầu tư 67/2014)1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầutư sau đây:a) Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;b) ...
Chi tiết »
Mẫu biểu thực hiện các thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 03/2018/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018  THÔNG TƯHƯỚNG DẪN VÀ BAN HÀNH MẪUVĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật Đầu tư số67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Nghị định ...
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư