Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Chính sách - Pháp luật » Các quy định Nhà đầu tư cần biết » Ưu đãi, khuyến khích đầu tư khác
Hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2014

Điều 19. Hình thức hỗtrợ đầu tư

1. Các hình thức hỗ trợ đầu tư:

a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạtầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án;

b) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhânlực;

c) Hỗ trợ tín dụng;

d) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất,kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị;

đ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giaocông nghệ;

e) Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấpthông tin;

g) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

2.4 Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tưquy định tại khoản 1 Điều này đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệpkhoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vàonông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật vàcác đối tượng khác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trongtừng thời kỳ.

Điều 20. Hỗ trợ pháttriển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệcao, khu kinh tế

1. Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triểnkhu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã được phêduyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng kế hoạch đầu tưphát triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xãhội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các khuchức năng thuộc khu kinh tế.

2. Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tưphát triển từ ngân sách và vốn tín dụng ưu đãi để phát triển đồng bộ hệ thốngkết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu côngnghiệp tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn.

3. Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tưphát triển từ ngân sách, vốn tín dụng ưu đãi và áp dụng các phương thức huyđộng vốn khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hộitrong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Điều 21. Phát triển nhàở và công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong khu côngnghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triểnkhu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã được cấp có thẩm quyền phêduyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch và bố trí quỹ đất để phát triểnnhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trongkhu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2. Đối với các địa phương gặp khó khăntrong bố trí quỹ đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộngcho người lao động trong khu công nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyếtđịnh việc điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp để dành một phần diện tích đấtphát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng.


 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư